องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
185   คน
สถิติทั้งหมด
110467   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 

ลงข่าว: 23/10/2566    6   32

อบต.ไชยสอ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  มอบหมายให้ นายลำดวน อินพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ และเจ้าหน้าที่ (ทุกกลุ่มงาน) ร่วมพิธีน้อมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  หน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ โดยมีนายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนในอำเภอชุมแพ ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับ “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองและพสกนิกรไทยอย่างอเนกอนันต์ ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีอธิปไตยมาหลายร้อยปี ก็ด้วยพระบารมีและพระวิริยะอุสาหะของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศเป็นอย่างยิ่ง เช่น การปกครอง การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษา การศาสนา โดยเฉพาะการต่างประเทศ จากเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองคราวเมื่อ พ.ศ.2440 และ พ.ศ.2450 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของทวีปเอเชียที่เสด็จฯ เยือนทวีปยุโรปอย่างจริงจังเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามในขณะนั้นรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจชาติตะวันตกได้สำเร็จเป็นอย่างดีจากพระราชกรณียกิจทั้งหมดและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พสกนิกรไทยจึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าอันสง่างามน้อมเกล้าฯ ถวาย พร้อมด้วยการเฉลิมพระบรมนามาภิไธยเป็นพิเศษดังปรากฏที่พระบรมรูปทรงม้าว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาราษฎร์”