องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
191   คน
สถิติทั้งหมด
110473   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

สำนักปลัด

นายชัยอนันต์ กัสปะ
หัวหน้าสำนักปลัด
0895748504
นางสาวสุภาวดี บรรณวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0925519829
นายพุฑฒิธรรม แก้วธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0937681684
นางธนพร ผกามาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0851939456
นางศศิประภา ประเสริฐสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0981611152
นายนฤชิต ตุติยากรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0651193544
นางสาวเพ็ญนภา นะพะวาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0860391449
นายสามารถ บุญหล้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0878559181
นางสาวผกาพันธ์ ยาปิ่น
ครู คศ.1
092-2729707
นางสาวเรณุกา ชาญยุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
0874344233
นางสาวสุธิมา ลบบำรุง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
0906188687
นายอติคุณ โสภากุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0943520495
นางสาวดวงมณี ศรีไชย
ผู้ดูแลเด็ก
0895079242
นางสาวกานต์สินี วัฒนสกุลจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0634196926
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
แม่บ้าน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิทยา สงสีดา
พนักงานจัดก็บขยะ
0944799905
นายอดิศร อุประชัย
พนักงานจัดเก็บขยะ
0610958320
นายธนาดูล รังจันทึก
พนักงานขับรถขยะ
0973044651
นายเกียรติศักดิ์ สุประภาดา
ภารโรง
0630025889