องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-396-3963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
170   คน
สถิติทั้งหมด
135089   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/06/2567   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2567   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง บ้านหนองสังข์ - บ้านไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบแปลนเลขที่ 041/2567 โดยวิธีเฉพาะ
11/06/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโนนทองหลาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบแปลนเลขที่ 035/
11/06/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านท่าเดื่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบแปลนเลขที่ 045/256
11/06/2567   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดยวิธี Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านไชยสอ (ซอยเซียงกง) ถึงบ้านนางหนูพวน โชตศรี บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประ
10/06/2567   จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายทาง ห้วยร่องเกลือ บริเวณทางข้ามไปที่นานายอุทัย ศรีไพศาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 039/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ป้องกันน้ำกัดเซาะด้านข้างถนน ช่วงที่นายายระ หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ สายทาง ห้วยไชยสอ หางกุดใต้ หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 020/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2567   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2567   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนหลังวัดสว่างหนองสังข์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 037/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 130 วัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 130 วัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสังข์ - บ้านไผ่กุดหิน (ถึงเขตเทศบาลเมืองชุมแพ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
27/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสท์ฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.95-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านไชยสอ (สายตะวันออก) หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ กว้าง 5 เมตร ยาว 962 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,810 ตารางเมตร องค์ก
21/05/2567   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า สำหรับโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2567   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบลำห้วยทางควาย หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่่น แบบแปลนเลขที่ 018/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบลำห้วยหนองไผ่ล้อม ถึงกุดไชยสอ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 029/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 (ตำบลโนนอุดม) บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 027/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนดินและเสริมผิวหินคลุก สายทาง ถนนสู่แหล่งการเกษตรด้านข้างเอี่ยมเส็ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 024/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร สายทาง นานายประเสริฐ สาศรี ถึงห้วยห้วยแล้ง (ปากตก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 038/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนฌาปนกิจ หมู่ที่ 4 ถึงฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 025/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนดอนปู่ตา ถึงบ้านนายสงกรานต์ เพชรอ้อม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 026/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 12 - ฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 017/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง